Vydražte podpísané moto predmety a pomôžte Monike >>

Záruka 5 rokov

Moto oblečenie Rukka


RUKKA garantuje päť rokov od nákupu výrobkov v sieti svojich overených obchodov, že výrobok nemá žiadnu chybu materiálu alebo chybu vo výrobe. Ak by sa objavilo čokoľvek, čo možno považovať za chybu výroby alebo materiálu (napr. nefungujúci zips, premokajúce švy ...), výrobca oblečenia opraví alebo rovno vymení za iné. Záruka pochopiteľne nekryje poškodenia pri nesprávnom používaní, údržbe a bežnom opotrebení prevádzkou. Avšak je len veľmi málo výrobcov motocyklového oblečenia, ktorí dávajú skutočne päťročnú záruku na svoje výrobky, pretože kritická doba je práve po dvoch rokoch používania. To sa ukazujú prvé chyby, membrány, ktoré už neudržia celodenný nápor dažďa, začínajú sa rozpadať nekvalitné švy, prestávajú fungovať zipsy a pod. RUKKA je v tomto smere ďalej a chce sa výrazne odlíšiť od tých, ktorí sa schovávajú za slávne značky ale v skutočnosti nedodávajú výrobky z najlepších materiálov a ušité tak dokonale, ako je to len možné.


Přilby Schuberth


Všeobecné obchodní podmínky - výrobní záruka na motocyklové přilby


Schuberth GmbH (ďalej "Schuberth") poskytuje v rámci výrobnej záruky ďalšie výhody (ďalej Záručný program Schuberth) koncovým zákazníkom, ktorí si zakúpili motocyklové prilby vymenované v bode 1.1., Ak sú splnené podmienky uvedené nižšie.


Nasledujúce obchodné podmienky sa vzťahujú na účasť v Záručnom programe Schuberth.


1. Výrobky zahrnuté do Záručného programu Schuberth, oblasť uplatnenia


1.1. Záručný program Schuberth sa vzťahuje na všetky motocyklové prilby Schuberth C3, C3 Pro, C3 Basic, S2, S2 Sport, SR1, SR2, E1 rovnako ako M1, ktoré boli zakúpené od oficiálneho dealera.

1.2. Záručný program Schuberth platí po celom svete.


2. Rozsah Záručného programu Schuberth


2.1. Záručný program Schuberth je platný päť (5) rokov od dátumu, kedy je nový produkt zakúpený od dealera koncovým zákazníkom.

2.2. Poškodenie a vady kryté záručným programom Schuberth: materiálové a výrobné chyby na prilbe Schuberth vlastnené zákazníkom za podmienky správneho používania prilby.

2.3. Poškodenie a vady nekryté záručným programom Schuberth:

2.3.1. Prilby poškodené pri nehode (v tomto prípade platí iba program poistenia nehody, pozri 2.5)

2.3.2 Škrabance na škrupine prilby/slnečnej clone/plexi/

2.3.3. Poškodenie spôsobené nevhodným používaním (úmyselným alebo neúmyselným) alebo chybami v údržbe

2.3.4. Poškodenie laku alebo škrabance, ktoré nemajú vplyv na funkciu prilby

2.3.5. Bežné opotrebenie

2.3.6. Poškodenie vzniknuté nevhodnou údržbou

2.3.7. Poškodenie vzniknuté zlou inštaláciou vybavenia a doplnkov rovnako ako poškodenie spôsobené inštaláciou nekvalitných, chybných alebo nekompatibilných doplnkov alebo vybavenia tretích strán. Vybavenie a doplnky tretích strán sú tie, ktoré nie sú vybavené ochrannou známkou Schuberth.

2.3.8. Poškodenia spôsobené zasahovaním do prilby alebo jej modifikáciou.

2.4 .Využitie záručného programu Schuberth nebude priznané, ak účastník úmyselne alebo z nedbanlivosti spôsobí poškodenie, na ktoré sa vzťahuje plnenie podľa bodu 2.2.

2.5 Navyše k tomuto programu bude poskytnuté poistenie nehody podľa podmienok v bode 4.


3. Záručná reklamácia podľa Záručného programu Schuberth v prípade poškodenia a jej uplatnenie


3.1 Aby zákazník mohol využiť Záručný program Schuberth, tak musí odovzdať príslušnú prilbu spolu s potvrdením o registrácii (pozri bod 3.2) a/alebo s dokladom o kúpe svojmu dealerovi Schuberth.

3.2 Predloženie pokladničného dokladu alebo iného vhodného dokladu však nie je potrebné, ak sa koncový zákazník úspešne zaregistroval online do Záručného programu Schuberth na adrese [http://www.schuberth.com/produkte/motorrad/garantie-registrierung.html] a nahral tam príslušný doklad. Počas registrácie je koncovému zákazníkovi odoslané potvrdenie na ním uvedenú emailovú adresu. Tento email obsahuje odkaz, ktorý musí byť potvrdený, aby bol aktivovaný zákazníkov účet.

3.3. Ak je to možné, potom by mal zákazník pridať krátky písaný popis závady výrobku spolu s typom prilby, sériovým výrobným číslom ECE a veľkosťou.

3.4. Zákazník musí tiež pridať svoje meno, plnú adresu a telefónne číslo, kde je k zastihnutiu cez deň.

3.5. Ak je reklamácia podľa Záručného programu Schuberth v súlade s týmito podmienkami, potom Schuberth podľa svojho uváženia produkt vymení, opraví alebo vráti zákazníkovi peniaze. Táto reklamácia bude vybavená dealerom.


4. Zvláštne nároky nutné pre účasť v Programe poistenia nehôd


4.1. Aby zákazník mohol využiť program poistenia nehôd, musí, okrem naplnenia požiadaviek uvedených v bode 3, ešte svojmu dealerovi predložiť občiansky preukaz/pas rovnako ako policajný protokol o nehode.

4.2. Koncový zákazník súhlasí s úhradou vo výške 1/3 (jednej tretiny) nákupnej ceny podľa odporúčaných cien Schuberth v roku nehody.

4.3. Ak sú poskytnuté nesprávne alebo neúplné informácie, potom koncový zákazník nemá nárok na využitie programu podľa bodu 5.


5. Výhody vyplývajúce z programu poistenia nehôd podľa 2.5


5.1. Ak je koncovému zákazníkovi priznané plnenie z programu poistenia nehôd podľa sekcie 2.5, potom dostane od svojho dealera novú motocyklovú prilbu zodpovedajúcu poškodenému modelu. Pokiaľ ju dealer nemá skladom, potom prilbu objedná u svojho importéra.

5.2. Pri prijatí novej prilby musí byť rozdiel dealerovi doplatený podľa bodu 4.2. - 1/3 nákupnej ceny.

5.3 Ak predmetný model prilby Schuberth už nie je vyrábaný, potom zákazník dostane porovnateľný typ prilby Schuberth v rovnakej cenovej hladine.


6. Použitie a ochrana osobných údajov


Zber, použitie a sprístupnenie osobných údajov zákazníkov sa odohráva podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré sú oznámené počas registrácie na webových stránkach. Osobné údaje neregistrovaných zákazníkov budú bez ich výslovného povolenia využité len na spracovanie záručnej reklamácie.


7. Ukončenie záručného programu Schuberth


Schuberth si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť program. Prípady, kedy prilby boli zakúpené po ukončení programu, nebudú prijímané. To sa ale netýka zapojenia už registrovaných zákazníkov alebo predchádzajúcich nákupov s nárokom na reklamáciu.


8. Zákonná záruka


Ak sa na prilbe Schuberth objaví chyba počas prvých dvoch (2) rokov od nákupu, potom má koncový zákazník nárok uplatniť zákonnú reklamáciu voči dealerovi, kde prilbu zakúpil. Tento nárok nie je obmedzený Záručným programom Schuberth.


9. Záverečné ustanovenia


9.1 Právo upravujúce Záručný program Schuberth je len právo Spolkovej republiky Nemecko.

9.2 Miestom jurisdikcie je Magdeburg ak

9.2.1 je koncovým zákazníkom obchodník;

9.2.2 zákazník nemá súdnu príslušnosť v Spolkovej republike Nemecko alebo zmení svoje bydlisko po uzavretí zmluvy mimo pôsobnosti Spolkovej republiky Nemecko;


(Verzia na 11/2015)


Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

ZÁRUČNÝ PROGRAM Schuberth


Ďakujeme za váš záujem v záručnom programe ponúkanom firmou Schuberth GmbH.


Ochrana vašich osobných dát počas zbierania, spracovania a využívania dát z vašej registrácie kvôli účasti v Záručnom programe na našich stránkach je pre nás veľmi dôležitá. Vaše údaje sú chránené v súlade so zákonnými predpismi Spolkovej republiky Nemecko.


Informácie o tom, ktoré údaje sú zaznamenávané na našich webových stránkach a ako sú používané, sa nachádza nižšie. Toto vyhlásenie si môžete kedykoľvek otvoriť a vytlačiť z našich stránok.1. Zbieranie a spracovanie údajov


1.1. Naše webové stránky môžete navštíviť anonymne bez uvedenia osobných údajov. Celý prístup a otvorenie akéhokoľvek súboru uloženého na stránkach je zaznamenané anonymne. To je sledované kvôli optimalizácii systému a štatistike. Údaje ako názov otvoreného súboru, dátum a čas jeho otvorenia, objem prenosu dát, oznámenie o úspešnom otvorení, webový prehliadač a odkazujúci server sú uložené. A k tomu sa ešte zaznamenáva IP adresa počítača.

1.2. Tieto údaje sú uložené oddelene od ostatných dát, ktorá zadávate pri registrácii do Záručného programu, a sú analyzované len za účelom zlepšenia našich služieb, potom sú vymazané. Tieto dáta neobsahujú žiadne vaše osobné údaje.

1.3. Ďalšie osobné údaje sú zbierané len ak ich dobrovoľne poskytnete pri registrácii do Záručného programu.

1.4. Keď sa registrujete do Záručného programu sú vaše dáta spracovávané treťou stranou. V tomto procese sú vaše osobné údaje spracované oddelene od všetkých ostatných dát. Schuberth raz ročne kontroluje, či sú údaje spracovávané v súlade s predpismi na ochranu osobných údajov. Náš poskytovateľ internetu je zmluvne viazaný striktne dodržiavať podmienky federálneho zákona o ochrane osobných údajov.


2. Použitie a prenos osobných údajov


2.1. Ak nám neposkytnete zvláštne povolenie, potom vaše osobné údaje použijeme iba k vašej registrácii do záručného programu.

2.2. Ak nám počas registrácie poskytnete výslovný súhlas, potom vami poskytnuté osobné údaje využijeme na ponúknutie zákazníckej podpory a na reklamné účely.

2.3. Povolenie použitia osobných údajov pre zákaznícku podporu a na reklamné účely dané počas registrácie môže byť kedykoľvek odvolané.

2.4. Vaše osobné údaje nie sú odovzdávané tretej strane alebo inak prenášané, pokiaľ to nie je nutné kvôli účasti v Záručnom programe alebo pokiaľ k tomu zákazník výslovne nedal súhlas. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

2.5. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovávaním, uchovávaním alebo prenosom vašich osobných údajov.

2.6. Ak je účasť v Záručnom programe odmietnutá alebo je odvolané povolenie na použitie osobných údajov, potom sú vaše uložené osobné údaje vymazané a nie sú ďalej využívané.


3. Právo na informácie


Podľa federálneho zákona o ochrane osobných údajov máte právo dostať informácie o vašich uložených údajoch a opraviť ich, zablokovať alebo vymazať.© 2023 Geneze, spol. s r.o. | Tento eshop s radosťou vytvoril: B A R R O T a rozhýbal www.cubesolutions.cz
Naše projekty: www.schuberth.cz | www.josef-seibel.cz | www.westernova-obuv.cz